Zwalczanie

Rośliny barszczu będą w pierwszej kolejności zwalczane w miejscach licznego przebywania ludności, jak: przystanki autobusowe, skwery, parki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, otoczenie szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych instytucji użyteczności publicznej oraz na obszarze pasów drogowych. Równie ważne jest zwalczanie barszczu nad brzegami cieków wodnych, gdyż nasiona barszczu rozsiewane są głównie przez płynąca wodę.

W mniejszym stopniu nasiona rozsiewane są przez wiatr. Dlatego dla uzyskania efektu skutecznego zwalczania, należy corocznie niszczyć rośliny barszczu we wszystkich gminach  znajdujących się obszarze danej zlewni, np. Dunajca.   

Sukces w zwalczaniu barszczu można uzyskać niszcząc rośliny tego gatunku kompleksowo na terenie całej gminy, również m. in. na wysypiskach,  odłogach, ugorach oraz na użytkach rolnych.

Aby uzyskać pełny sukces w zwalczaniu barszczu na danym terenie, kompleksowe działania eliminujące tą roślinę muszą być realizowanie corocznie nieprzerwanie przez 5 lat.

W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalczania barszczu: chemiczny poprzez stosowanie herbicydów i mechaniczny poprzez koszenie, wykopywanie korzeni, ucinanie na głębokości 5 cm korzenia.  Zabiegi herbicydowe można stosować na terenach nie objętych ochroną. Mechaniczne zabiegi niszczące zalecane są na obszarach chronionych, jak parki narodowe, strefy ochronne, brzegi cieków wodnych itp.

W ramach projektu działania mające na celu zwalczenie barszczu będą prowadzone kompleksowo poprzez zastosowanie metody iniekcji bezpośredniej herbicydu do szyjki korzeniowej roślin barszczu (również na terenach trudno dostępnych np. o nachyleniu zbocza powyżej 20°, w terenie zakrzaczonym).

Na obszarach chronionych i trudnodostępnych, na których nie wolno stosować herbicydów– stosowane będzie wycinanie mechaniczne roślin barszczu powyżej szyjki korzeniowej lub na jej wysokości.

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies