Opis działań

Aspekt środowiskowy zrównoważony rozwój jest kluczowy i będzie realizowany poprzez zatrzymanie zapierania rodzimych gatunków przez inwazyjny Barszcz Sosnowskiego przy uwzględnianiu zasad ustawy o ochronie przyrody (przy braku planów ochronnych Natura 2000), szczególnie w rejonie akwenów wodnych i siedlisk cennych przyrodniczo.

W ramach zrównoważonego rozwoju zostaną podjęte ekologiczne działania, które wpłyną na wzrost świadomości i utrwalenie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej.

Aspekt ekonomiczny zrównoważony rozwój jest ważny dla realizacji projektu i będzie polegać na przywróceniu  do użytkowania rolniczego gruntów zdewastowanych przez inwazyjny gatunek, zostaną udostępnione obszary dla celów wypoczynkowych.

Aspekt społeczny jest kluczowy dla realizacji projektu i będzie realizowany dla podniesienia jakości życia mieszkańców gmin oraz informowanie społeczeństwa na temat działań podejmowanych w projekcie.

Równość szans kobiet i mężczyzn zostanie zapewniona w ramach działań projektu poprzez reprezentowanie i oraz udział zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdym etapie realizacji projektu uwzględniając różne uwarunkowania oraz specyficzne potrzeby płci. Kobiety i Mężczyźni będą mieć równe szanse i prawa we wszystkich obszarach projektu. Dobre rządzenie będzie opierać się  na dobrych praktykach oraz racjonalności działań, zapewnieniu przejrzystości i jawności, zgodności z prawem krajowym i unijnym.

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies